• שירות פקס-מייל הוא שירות המסופק על ידי חברת איפי פיקס.
 • השירות מיועד לאפשר למנוי לקבל פקסים ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלו.
 • עלות השירות היא כפי הרשום באתר ועלולה להשתנות מעת לעת, בהודעה מראש.
 • השירות יינתן בהתאם לתנאי השירות, ניתן לרכוש לשנה או לחודש, כפי המעודכן באתר.
 • לסיום השירות יש להודיע במייל לכתובת ipfixil@gmail.com
 • לא ניתן לקבל החזר כספי על ביטול השירות לאחר התשלום.
 • התשלום הוא עבור שימוש לחודש/שנה או כל חלק ממנה.
 • החברה אינה נוטלת כל אחריות לגבי נכונותו, עדכנותו, שלמותו ותפקודו המושלם של השירות, או לגבי האפשרות להסתמך עליו לכל עניין ודבר.
 • ללקוח ידוע, כי ברשתות תקשורת ובמיוחד ברשתות המבוססות אינטרנט צפויים תקלות, שיבושים והפרעות, מובהר, בנוסף, כי איפי פיקס אינה מבטיחה כי השירות, יהיה זמין בכל עת, או כי השימוש בו יהא בלתי מופרע, או כי השירות יפעל ללא דופי.
 • החברה אינה מציגות כל מצג לגבי איכותו או תקינותו של השירות.בכל מקרה לא תהיינה החברה אחראית לכל נזק, הפסד בין ישיר ובין עקיף אם ייגרם ללקוח או לצד ג' כלשהוא בכל הקשור או הנוגע לשיבושים בשירות, תקלות, ניתוקים, הפסקות, נתונים בלתי מעודכנים או אבדן מידע.
 • בכל מקרה הסעד לו זכאי הלקוח לא יעלה על השבת דמי השימוש אותם שילם עבור השירות.
 • החברה רשאית לשנות תנאים אלו, אף בלא שתהא עליה החובה להודיע ללקוח, ומחובתו של הלקוח לעיין בתנאים אלו מעת לעת.
 • השימוש בשירות מותנה בהסכמה לתנאים אלו. אם דבר תנאים אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש בשירות.
 • שימוש בשירות יהווה קיבול לתנאים אלו.
 • במהלך תקופת השירות, רשאית החברה לסיים ו/או להפסיק את השירות כולו ו/או חלקו ו/או לשנות את תנאיו לרבות תעריפי התשלום החודשי, מעת לעת עפ"י שיקול דעתה.
דילוג לתוכן